木鱼镇-香溪源

木鱼镇-香溪源

木鱼镇-香溪源

 

          木鱼镇-香溪源:驻地附近,海拔1200~1300m。学习植物和昆虫标本采集、制作和鉴定;学习植被调查方法;研究植物与传粉者之间的关系;研究寄生植物与寄主之间的关系。

 

 

                                                                                                       木鱼镇

                                                                                                                                         香溪源

实习途中……